CooL – Coaching op Leefstijl

CooL is geschikt voor volwassenen met obesitas of voor volwassenen met overgewicht en aanvullende co-morbiditeit. Deze aanvullende co-morbiditeit kan bijvoorbeeld bestaan uit (een verhoogd risico op) diabetes mellitus type 2 (DM2), artrose of cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers voldoende gemotiveerd zijn om het programma van twee jaar te doorlopen. Wil je precies weten hoe de inclusiecriteria geformuleerd zijn? Kijk dan in de kennisbank van het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Doelen
CooL is gericht op gedragsverandering met als doel een gezonde leefstijl bereiken en behouden. Het vergroten van de eigen regie van de deelnemer draagt bij aan duurzaam gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven.

Korte beschrijving aanpak
De leefstijl van de deelnemer is het startpunt van CooL. De deelnemer heeft zelf de regie. Hij/zij stelt samen met de leefstijlcoach persoonlijke doelen op om ongezonde gewoontes te vervangen door gezondere gewoontes/ activiteiten. Deze activiteiten worden gevolgd door de leefstijlcoach en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe activiteiten bedacht zodat de deelnemer stapsgewijs gezonder gaat leven. Ook wordt terugval besproken en hoe de deelnemer hiermee om kan gaan.

De CooL Praatplaat laat in een beeld zien hoe CooL er uitziet.

Duur
De begeleiding vanuit Cool duurt 2 jaar.

Groepsverband/individueel
Er zijn zowel individuele consulten als groepsbijeenkomsten waarin verschillende leefstijlthema’s worden besproken: voeding, bewegen, slaap en persoonlijke balans.

Locatie
De uitvoering van CooL vindt plaats op een fysieke locatie.

Er bestaat ook een digitale variant van CooL, MiGuide Cool, waarbij alle sessies online worden aangeboden in combinatie met de MiGuide app en het MiGuide platform.

Een overzicht van alle CooL-coaches en alle MiGuide Cool coaches vind je hier.

Intermediaire doelgroepen & uitvoerders
De interventie wordt uitgevoerd onder begeleiding van een leefstijlcoach.

Randvoorwaarden voor uitvoering:

  • De programmaduur van 2 jaar moet worden aangehouden.
  • De uitvoerende is een leefstijlcoach.
  • Er moet gezorgd worden voor continuïteit en dus vervangende begeleiding bij langdurige uitval van de leefstijlcoach.
  • De uitvoerende professional vervult een verbindende rol tussen het zorg- en maatschappelijke domein en heeft een goed overzicht van de sociale kaart van zijn regio zodat de leefstijlcoach als spin-in-het web voor de deelnemers kan fungeren en kan doorverwijzen waar nodig.
  • Er is een goede verbinding met het lokale sportaanbod, bij voorkeur door de betrokkenheid van de buurtsportcoach in de sessie rondom beweging en bij individuele beweegvragen van de deelnemers.
  • Er wordt contact gehouden met de verwijzer (huisarts) over de voortgang van de deelnemer door (minimaal) overleg te hebben bij de verwijzing, bij de afronding van basis- en onderhoudsprogramma en op minimaal één tussentijds moment in zowel basis- als onderhoudsprogramma. Contact met de verwijzer is er ook bij tussentijdse drop-out van een deelnemer. Indien tijdens het traject blijkt dat een deelnemer ondersteuning nodig heeft van een andere hulpverlener voor een andere indicatie stelling (denk bijvoorbeeld aan diëtist, psycholoog of fysiotherapeut) dan zal de deelnemer voor deze aanvullende ondersteuning doorverwezen worden naar de verwijzer.
  • CooL kent een open karakter en dient aangepast te kunnen worden aan de lokale situatie en doelgroep en aan relevante ontwikkelingen in o.a. zorg en welzijn. Belangrijk is wel dat aanpassingen ten dienste staan van de werkzame elementen: het behalen van de einddoelstellingen is leidend.
  • Laagdrempelige deelname voor (potentiële) deelnemers door een centrale en goed bereikbare locatie. Vergoeding van CooL uit de basiszorgverzekering draagt ook bij aan een lage drempel tot deelname, met name voor deelnemers met lage SES.

Kosten
Voor deelnemers die voldoen aan de inclusiecriteria en die zijn doorverwezen door hun huisarts of internist is deelname gratis. CooL wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zonder aanspraak op het eigen risico.
Leefstijlcoaches moeten eenmalig een startpakket aanschaffen ter waarde van € 250 euro (ex BTW) en jaarlijks een licentie betalen om CooL te mogen uitvoeren en rechtmatig declareren. Deze licentie kost € 275 euro per kalenderjaar (ex BTW).

Effectiviteit/ onderbouwing
Het RIVM heeft CooL in 2018 erkend als effectieve interventie, sinds 2023 is de erkenning een niveau verhoogd naar goede tekenen van effectiviteit gebaseerd op doorlopend wetenschappelijk onderzoek.

Voor een overzicht van alle (wetenschappelijke) publicaties die er rondom CooL zijn verschenen: https://leefstijlinterventies.nl/kennisbank/onderzoek/cool/cool-in-onderzoek-stand-van-zaken/

‹ Terug naar overzicht