Financieringsmogelijkheden 2diabeat via SPUK

‹ Terug naar overzicht

Financierings- mogelijkheden 2diabeat via SPUK

Lokale aanjagers spelen een onmisbare rol in de aanpak van 2diabeat. De financiering van de lokale aanjager is vaak een uitdaging voor wijken die aan de slag willen.

update 15 februari ‘23

UPDATE || De nieuwe SPUK regeling biedt kansen voor lokale financiering via de gemeente. De regeling is op 8 februari gepubliceerd en de eerste ronde staat momenteel open tot 31 maart ’23. We hebben hieronder kort samengevat wat de regeling inhoudt en hoe je je kunt voorbereiden.

Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en Specifieke Uitkering (SPUK)
Het ministerie van VWS en gemeenten willen meer samenhang faciliteren tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis (een integrale aanpak). Het recent vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat hiervoor het fundament bieden. In het GALA maken het Rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken om de verdere beweging naar een integraal lokale preventiestructuur mogelijk te maken.

Voor de financiering van de activiteiten uit het GALA, maar ook vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Sportakkoord komt er in 2023 één brede Specifieke Uitkering (SPUK). In de huidige aanpak loopt de financiering  via jaarlijkse aparte uitkeringen waardoor lokaal onvoldoende integraal kan worden gewerkt. Via deze brede SPUK-regeling is het de bedoeling om tot een meer integrale aanpak te komen en lokale en regionale samenwerking te versterken in de beweging van ‘zorg naar gezondheid’.

Ook de zogeheten decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) wordt opgenomen in de SPUK. Deze uitkering werd verstrekt aan een selectie van 149 gemeenten om gezondheidsachterstanden lokaal  aan te pakken. Voor de geoormerkte SPUK komen alle gemeenten in aanmerking.

Gemeenten kunnen een beroep doen op rijksfinanciering vanuit de brede specifieke uitkering (SPUK) om doelen uit het GALA te bereiken. De SPUK-regeling is op 8 februari gepubliceerd in de Staatscourant. De eerste aanvraagperiode staat momenteel open tot 31 maart 2023.

Alle informatie over het aanvragen van SPUK-regeling is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Samenhang programma’s IZA, Nationaal Preventieakkoord, WOZO en SPUK (bron: VWS)

 

Aansluiting met 2diabeat
De SPUK-regeling sluit goed aan bij de integrale wijkaanpak van 2diabeat. Door de structurele en gecoördineerde aanpak ontstaat een lokale preventie-infrastructuur. Hiermee wordt een belangrijke basis gelegd waarop interventies en programma’s gericht op het bevorderen van de gezondheid succesvol kunnen landen.

De SPUK bestaat uit 3 hoofdthema’s die onderverdeeld zijn in 15 subthema’s (onder voorbehoud):

Sport, bewegen en cultuur Gezondheid en Sociale Basis Ondersteunende onderdelen
1. Uitvoering lokaal Sportakkoord

2. Brede Regeling Combinatiefuncties

3. Terugdringen gezondheidsachterstanden

4. Kansrijke start

5. Mentale Gezondheid

6. Aanpak overgewicht en obesitas

7. Valpreventie

8. Leefomgeving

9. Opgroeien in een kansrijke omgeving & vroeg signalering alcoholproblematiek

10. Versterken sociale basis

11. Mantelzorg

12. Eén tegen Eenzaamheid

13. Welzijn op recept

14. Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Voor wijken die deelnemen aan 2diabeat of dit aan het verkennen zijn, biedt de SPUK kansen voor de financiering van de lokale aanjager, maar ook voor de inzet van interventies, het organiseren van activiteiten en benodigde (communicatie)middelen. De activiteiten van 2diabeat kunnen bij verschillende hoofd- en subthema’s aansluiten. De verwachting is dat de meeste raakvlakken zijn binnen het hoofdthema ‘Gezondheid en Sociale Basis’ en de subthema’s ‘Terugdringen gezondheidsachterstanden’, ‘Mentale Gezondheid’, ‘Aanpak overgewicht en obesitas’ en ‘Leefomgeving’.

Aanvraag door gemeente
Alleen gemeenten kunnen de SPUK-middelen aanvragen. De contactpersonen van de gemeenten (die bekend zijn bij DUS-I) hebben per mail reeds een link naar het aanvraagformulier ontvangen.

  • De eerste aanvraagperiode staat open van 6 februari tot en met 31 maart 2023. Aanvraag geldt voor 2023 tot en met 2026.
  • De tweede aanvraagperiode is van 1 september tot en met 31 oktober 2023. Aanvraagt geldt voor 2024 tot en met 2026.

Per gemeente geldt een uitkeringsplafonds. Er is een verdeelsleutel gemaakt gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente en het percentage van hen met een lage sociaal-economische status. In de Staatscourant zijn de uitkeringsplafonds per onderdeel per gemeente gepubliceerd (zie bijlage IV behorend bij artikel 5.2)

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen over de 3 hoofdthema’s en 15 subthema’s. Aanvragen moeten integraal zijn en aantoonbaar bijdragen aan bevorderen van gezondheid. In aanloop naar de SPUK regeling is een ondersteuningsprogramma en –budget vanuit de rijksoverheid beschikbaar om gemeenten te helpen bij het voorbereiden van hun aanvraag. Dit budget bedraagt max. € 7.400 (excl. BTW) per gemeente en kan vanaf nu tot 1 juli 2023 door gemeenten worden aangevraagd via de VNG.

Voorbereiding SPUK
De aanvraag voor de SPUK wordt door de gemeente gedaan. Hieronder een aantal tips om te verkennen op welke wijze 2diabeat activiteiten in jouw wijk hierin een plek kunnen krijgen.

1. Ga op tijd in gesprek met de gemeente
Zorg dat je in gesprek gaat met de gemeente. De eerste aanvraagtermijn is  nu open tot en met 31 maart. Informeer naar hun plannen. Gaat jouw gemeente nu een aanvraag doen of willen ze van de 2e ronde gebruik maken? Hoe kun je hierin meedenken en ondersteunen? Welke activiteiten vanuit 2diabeat kunnen hierin meegenomen worden?

2. Maak zichtbaar wat je doet
Middelen worden ter beschikking gesteld voor de inzet van mensen alsmede voor uitvoering. Denk hierbij in ieder geval aan de inzet van de lokale aanjager. Maak daarnaast een overzicht van de bestaande en beoogde activiteiten in de wijk en verken onder welke hoofdthema’s en sub thema’s deze vallen. Geef inzicht in hoe de activiteiten bijdragen aan een integraal plan van aanpak en het bevorderen van de gezondheid. Maak het zo concreet mogelijk.

3. Maak duidelijk dat 2diabeat bijdraagt aan samenhang preventiebeleid
Vanuit 2diabeat wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een lokale preventie-infrastructuur. Dit bevordert de samenhang tussen bestaande initiatieven en de samenwerking tussen verschillende professionals uit zorg, welzijn en sociaal domein. Laat zien dat 2diabeat geen los project is, maar de basis om gezondheidsinitiatieven te verbinden en te versterken. Benut voor deze onderbouwing ook de geleerde lessen uit de publicatie ‘Met lokale leiders de obstakels voorbij’.

4. Maak een begroting
Maak alvast een inschatting van de belangrijkste kosten waarvoor je financiering nodig hebt. De inzet van de aanjager is gemiddeld 1-2 dagen per week, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de wijk. Denk daarnaast aan kosten voor interventies, activiteiten, bijeenkomsten, communicatiemiddelen en onkosten voor vrijwilligers en locaties.

5. Betrek je wijkadviseur
Durf te vragen! De wijkadviseurs van 2diabeat kunnen ondersteunen en meedenken bij het voorbereiden van een SPUK-aanvraag. Zij kunnen ook aansluiten bij een gesprek met de gemeente.

Meer weten?

Zodra de SPUK-regeling opengaat zullen we deze informatie updaten. Voor vragen kun je terecht bij je eigen wijkadviseur. Stel je vragen daarnaast ook op de 2diabeat community, zodat anderen ook kunnen meelezen en de antwoorden kunnen benutten. Heb je nog geen wijkadviseur, neem dan contact op met secretariaat@2diabeat.nl/community.

Deze informatie is ook te downloaden als pdf-bestand: SPUK-regeling en 2diabeat 

 

Achtergrondinformatie: