Terugblik tweede expertbijeenkomst Segmentatie

‹ Terug naar overzicht

In gesprek met de experts
Door de maatregelen als gevolg van het corona-virus vond de bijeenkomst deze keer online plaats.

In de bijeenkomst sprak Irene Mommers met aanwezigen over de opbrengsten van het programmateam omtrent de ontwikkelde aanpak voor de programmafase. In die aanpak staat het individu in zijn of haar leef- en werkomgeving centraal. Om aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften en voorkeuren van ieder individu is differentiatie in aanbod één van de belangrijke uitgangspunten.

Concentratie van de doelgroep
Om te kunnen bepalen op welke locaties te starten met de ontwikkelde aanpak, is op basis van beschikbare cijfers geanalyseerd wat de locaties zijn met de hoogste concentratie van mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2. De gemeenten en wijken die daaruit naar voren zijn gekomen, werden herkend door de deelnemers. Er werden suggesties gedaan om ook de concentratie van mensen met diabetes type 2 in kaart te brengen. Naar aanleiding van de gesprekken met de experts zijn we voornemens om een lijst op te stellen van top 5 locaties per provincie waarbij we kijken naar zowel grote als minder grote steden en tevens ook meer landelijke omgevingen.

Vervolg: aanpak per locatie
Tijdens de bijeenkomst is gezamenlijk gereflecteerd op de ontwikkelde aanpak voor een locatie. Om deze aanpak op maat te maken voor een locatie, is samenwerking met de partijen daar cruciaal. We gaan, als er sprake is van wederzijds enthousiasme, gezamenlijk aan de slag. We werken aan het inzichtelijk, beschikbaar en toegankelijk maken van een palet van activiteiten, dat aansluit op de behoeften van verschillende typen mensen. Daarbij maken we gebruik van kennis over burgertypen zoals bijvoorbeeld Motivaction deze onderscheidt.

Het sparren met de deelnemers aan de expertsessie was wederom zeer waardevol. In samenspraak met hen hebben wij elementen in onze aanpak getoetst en aangescherpt. Onze dank gaat uit naar alle mensen die in deze of eerdere expertbijeenkomsten tijd hebben vrijgemaakt om met ons mee te denken. Ook in het vervolg hopen wij weer een beroep op hen te mogen doen.